Zimní sklizeň Fakulty umění a designu UJEP


Měla jsem tu čest vytvořit tvář letošní výstavy klauzurních prací studentů FUD UJEP. Zimní semestr jsme všichni prožili ve zvláštní atmosféře virtuálna. Extrémní množství času trávíme na internetu, v online prostředí, postrádáme dotek a opravdový kontakt místo pixelů. Možná už si skoro nelze vzpomenout, jak vypadá Ústí nad Labem, jak vypadá fakulta, ateliéry. Přesto je ale potřeba nepropadat depresím a s nadějí očekávat jaro. Takovou náladu jsme se ve vizuálním stylu Sklizně s designerkami Sašou Šlikovou a Markétou Skalkovou snažily zachytit.

Výše jsou vidět prvky, které jsme k tomu využily. Cizí a přece známou krajinou generovanou pomocí umělé inteligence, motiv sebe míjejících sfér a neurčitou mlhavost příhodnou nejen po Ústí nad Labem, ale i pro poslední rok po celém světě.Jelikož tiskových výstupů vzniká během pandemie málo, byla většina výstavy zaměřena na online propagaci. Vymyslely jsme komplexní systém propagace v průběhu času na sociálních sítích o celkem čtyřech rovinách. Příspěvky se postupně odmlžují jak se blíží datum začátku výstavy. Všechny příspěvky jsou animované.

Součástí vizuálního stylu byl mimo jiné i merchandise a šablony použité na billboardy a plakáty k vystavení děl studentů na opuštěných plakátovacích plochách v Ústí nad Labem.

Poslední snímky obsahují detaily generované krajiny.


Winter semestr exhibition of Faculty of art and design JEPU
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
I had the honor to co-create the face of this year's exhibition of final works of FUD UJEP students. We all spent the winter semester in a weird virtual atmosphere. We live through an extreme amount of time on the Internet, in an online environment, we lack touch and real contact instead of pixels. Maybe it is almost impossible to remember what Ústí nad Labem looks like, what the faculty and the studios feel like. Nevertheless, it is necessary not to succumb to depression and to hope for spring. We tried to capture this mood in the visual style of Zimní sklizeň with the amazing Saša Šliková and Markéta Skalková.

Higher are the elements we used to do this. A foreign and yet well-known landscape generated with the help of artificial intelligence, a motif of self-passing spheres and indeterminate vague fog typical not only in Ústí nad Labem, but for the last year all over the world.

More work︎