UX/UI        Graphics        About & CV        ︎  ︎

Visual style Winter harvest FAD JEPU


︎ I had the honor to co-create the face of 2021's exhibition of final works of FUD UJEP students. We all spent the winter semester in a weird virtual atmosphere. We live through an extreme amount of time on the Internet, in an online environment, we lack touch and real contact instead of pixels. Maybe it is almost impossible to remember what Ústí nad Labem looks like, what the faculty and the studios feel like. Nevertheless, it is necessary not to succumb to depression and to hope for spring

Above you can see the elements we used to capture this mood. The alien yet familiar landscape generated by artificial intelligence, the motif of passing spheres, and the indeterminate haze appropriate not only for Ústí nad Labem, but also for the last year around the world. Since few press releases are produced during a pandemic, most of the exhibition was focused on online promotion. We devised a comprehensive system of promotion over time on social media with a total of four levels. Posts gradually fogged out as the show start date approached. All posts are animated. The last images contain details of the generated landscape.

︎ Měla jsem tu čest vytvořit tvář výstavy klauzurních prací studentů FUD UJEP roku 2022. Zimní semestr jsme všichni prožili ve zvláštní atmosféře virtuálna. Extrémní množství času trávíme na internetu, v online prostředí, postrádáme dotek a opravdový kontakt místo pixelů. Možná už si skoro nelze vzpomenout, jak vypadá Ústí nad Labem, jak vypadá fakulta, ateliéry. Přesto je ale potřeba nepropadat depresím a s nadějí očekávat jaro

Výše jsou vidět prvky, které jsme využili k zachycení této nálady. Cizí a přece známou krajinou generovanou pomocí umělé inteligence, motiv sebe míjejících sfér a neurčitou mlhavost příhodnou nejen po Ústí nad Labem, ale i pro poslední rok po celém světě. Jelikož tiskových výstupů vzniká během pandemie málo, byla většina výstavy zaměřena na online propagaci. Vymysleli jsme komplexní systém propagace v průběhu času na sociálních sítích o celkem čtyřech rovinách. Příspěvky se postupně odmlžují jak se blíží datum začátku výstavy. Všechny příspěvky jsou animované. Poslední snímky obsahují detaily generované krajiny.

︎ Award National student design award – Excelent design
︎ Client Faculty of Art and Design JEPU
︎Collab Markéta Skalková, Alexandra Šliková
︎ Role Designer
︎ Skills Visual style, AI usage, merchandise, marketing campaign, social media, merch, poster design, press release, animation, stickers, billboard design
︎︎︎Previous project                                                                Next project︎︎︎Other projectsLooking forward to hear from you! ︎@ 2022