Meziskok


Strážní andělé, westernová magie nebo krutá náhoda, která fatálně změní mladý život. Taková a mnohá další témata je možné nalézt ve čtyřech povídkách Jakuba Zahradníka napsaných na Kladně během 90. let, nyní vydaných v unikátní knize Meziskok.

Na omak drsná, uhlově tmavá kniha nabízí čtveřici poutavých příběhů vzbuzujích otázky, které čtenáři nedají spát – jak přežít v drsném světě, když je člověk sevřený urputným strachem? Čí podobu na sebe mohou brát božské entity a co se stane, když nedopatřením poruší své zákony? A kam až může zajít touha po projevení lásky?

Povídky s nečekanou pointou doprovázejí psychedelické ilustrace umělce Zdeňka Maniny a výjimečná grafická úprava inspirovaná temnou atmosférou porevolučního Kladna zatíženého rozpadem továrny Poldi, beznadějí a depresí. Vzniklo tak po všech stránkách silné dílo zachycující fantaskní myšlenky jednoho mladého kluka a podivnou atmosféru těžko pochopitelného města, která se pomalu ztrácí v čistém, novém světě.


book Meziskok

Guardian angels, western magic, or a cruel coincidence that fatally changes young life. Such and many other topics can be found in four short stories by Jakub Zahradník written in Kladno during the 1990s, now published in the unique book Meziskok.

The rough-to-the-touch, charcoal-dark book offers four compelling stories that raise questions that readers can't sleep – how do you survive in a harsh world when you're trapped in fierce fear? Whose form can divine entities take on, and what happens when they inadvertently break their laws? And how far can the desire to show love go?

The short stories with an unexpected point are accompanied by psychedelic illustrations by the artist Zdeněk Manina and an exceptional graphic design inspired by the dark atmosphere of post-revolutionary Kladno burdened by the disintegration of the Poldi factory, hopelessness and depression. This created a strong work in all respects, capturing the fantastic thoughts of a young boy and the strange atmosphere of a difficult-to-understand city, which is slowly disappearing in a clean, new world.Koupit Meziskok


289 Kč + poštovné


ISBN 978-80-270-9328-1
194 stran
otevřená vazba
150x105 mm
Vydal PRO-ART, z. s. 2021


More work︎